• Sun. Feb 5th, 2023

Cơ chế bảo vệ người gửi tiền qua bảo hiểm tiền gửi

ByTin Việt Nam

Nov 2, 2022

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục tham gia hoàn thiện cơ chế bảo vệ người gửi tiền trong thời gian tới.

Trong những năm vừa qua, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện phát triển bền vững. Lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý và thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, tăng trưởng kinh tế ở mức khá, an sinh xã hội đảm bảo. Hệ thống ngân hàng Việt Nam lớn mạnh về quy mô vốn cũng như tài sản, đảm bảo nhiệm vụ lưu thông vốn thông suốt và đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Đến nay, toàn bộ hệ thống ngân hàng có 97 ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có 35 ngân hàng thương mại Việt Nam, hai ngân hàng liên doanh, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Một thành phần không thể thiếu trong hệ thống ngân hàng là 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Không chỉ phát triển về số lượng, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng cũng liên tục tăng trưởng, cùng với đó là số người gửi tiền và số dư tiền gửi. Vì vậy, vấn đề hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi, qua đó cụ thể hóa chủ trương bảo vệ người gửi tiền ngày càng trở nên cấp thiết.

Đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chiến lược phát triển ngành ngân hàng đã xác định: phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Cơ quan này đang thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém; tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi, quản lý nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách, chi trả theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng phê duyệt.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phát huy vai trò Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và xử lý khó khăn của các quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các quỹ tín dụng nhân dân.

Tăng cường vai trò cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng là xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là vai trò trong xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yếu kém. Thông lệ quốc tế và các hướng dẫn kinh nghiệm quốc tế về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém, các phương pháp xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tương đối đầy đủ. Cụ thể, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) ban hành Bộ nguyên tắc phát triển bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, công bố các hướng dẫn cơ bản và nâng cao về các nghiệp vụ liên quan đến vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém như phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, xử lý ngân hàng, chi trả bảo hiểm tiền gửi, thông tin tuyên truyền.

Khoản 1, Điều 13, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ xây dựng chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Bối cảnh kinh tế quốc tế và kinh tế trong nước đặt ra cho ngành ngân hàng Việt Nam nói chung cũng như Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng nhiều cơ hội lẫn thách thức. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần xác định những định hướng trong tương lai nhằm hướng đến đáp ứng tốt hơn Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả.

Trong thời gian tới, khi Luật Bảo hiểm tiền gửi được xem xét sửa đổi, bổ sung, việc xác lập tầm nhìn chiến lược đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam là cần thiết, nhằm vạch rõ mục tiêu, giải pháp. Từ đó cơ chế bảo vệ người gửi tiền được hoàn thiện, nâng cao vai trò của chính sách bảo hiểm tiền gửi trong hệ thống ngân hàng.

Minh Huy