• Sat. Aug 13th, 2022

Có phải mua nhà ở xã hội trong 5 năm không được bán?

ByTin Việt Nam

Sep 26, 2021

Tôi nghe nói nếu thuộc được ưu tiên mua nhà ở xã hội thì trong 5 năm từ ngày mua không được bán cho người khác. Có đúng hay không? (Nguyễn Thanh)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở.

Lưu ý, trường hợp 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đối tượng sau:

– Đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó.

– Đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, nếu bạn muốn bán nhà ở xã hội trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày đã thanh toán hết tiền mua nhà ở thì chỉ được phép bán cho các trường hợp nêu trên.

Căn cứ khoản 5 điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM