• Thu. Sep 29th, 2022

Có thể xin đổi họ khi cha mẹ không đồng ý?

ByTin Việt Nam

Dec 16, 2021

Tôi không có liên hệ gì với bố cũng như họ hàng bên nội, cảm thấy việc mang họ của bố vô nghĩa và không hợp lý, có thể xin đổi sang họ mẹ không? (Ngọc Hà)

Tôi 26 tuổi, khai sinh mang họ bố. Ông bỏ mẹ con tôi đi từ khi tôi 3 tháng tuổi. Khi còn sống, mẹ không cho tôi đổi họ sang họ của bà. Nay mẹ đã mất, tôi muốn thực hiện việc này.

Luật sư tư vấn

Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.”

Như vậy, việc thay đổi họ chỉ được thực hiện khi rơi vào một trong các trường hợp nêu trên. Cá nhân không thể tự thay đổi họ nếu không có căn cứ, không thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục thay đổi họ cho mình.

Bạn muốn đổi họ của mình vì cha bạn bỏ bạn đi và cảm thấy việc mang họ của bố vô nghĩa, không hợp lý. Lý do này không thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định được đổi họ. Như vậy, về nguyên tắc, trường hợp của bạn không giải quyết được.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội