• Wed. Feb 1st, 2023

Khác biệt giữa thường trú, tạm trú và lưu trú

ByTin Việt Nam

Jan 3, 2022

Tôi thấy thường trú, tạm trú và lưu trú được nhắc đến nhiều trong cuộc sống. Vậy giữa chúng có những khác biệt gì? (Thanh Bình)

Luật sư tư vấn

Căn cứ Luật Cư trú năm 2020, Thông tư 55/2021/TT-BCA, giữa thường trú, tạm trú và lưu trú có những điểm khác biệt như sau:

Thường trú

Là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú; thời gian sinh sống là ổn định lâu dài.

Điều kiện đăng ký là công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình; trường hợp đặc biệt công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định tại điều 20 Luật Cư trú năm 2020.

Thủ tục đăng ký: Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú theo quy định tại điều 22 Luật Cư trú năm 2020.

Tạm trú

Là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú; thời gian sinh sống là từ 30 ngày đến 2 năm (có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần).

Điều kiện đăng ký là công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Thủ tục đăng ký: Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú theo quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Cư trú năm 2020.

Lưu trú

Là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Điều kiện đăng ký là khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Thủ tục đăng ký: Việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

– Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định.

– Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết.

– Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

– Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM