• Sat. May 28th, 2022

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

ByTin Việt Nam

Oct 4, 2021
khai mac hoi nghi trung uong 4 khoa
khai mac hoi nghi trung uong 4 khoa

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, khai mạc sáng 4/10.

Mở đầu phiên họp, các vị đại biểu dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024.

Trung ương cũng cho ý kiến về chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47 ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 7/10.

Hoàng Thùy