• Wed. Feb 1st, 2023

Khi nào được quyền từ chối nhận tài sản thừa kế?

ByTin Việt Nam

Dec 12, 2021

Tôi muốn từ chối nhận di sản thừa kế từ con trai (vừa chết do tai nạn) vì muốn để tài sản đó cho con dâu và các cháu nội. Tôi có quyền làm vậy không?(Phan Tùng)

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Ví dụ 1: A không nợ tiền bất kỳ ai, chỉ muốn từ chối nhận di sản thừa kế từ con trai (vừa chết) với mục đích tốt đẹp là để tài sản đó cho con dâu và các cháu nội hưởng thì pháp luật cho phép A không nhận di sản thừa kế.

Ví dụ 2: B đang nợ C 300 triệu đồng và không có tiền để trả cho khoản nợ này, nhưng B lại từ chối nhận di sản thừa kế từ con trai (vừa chết) nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho C thì pháp luật không cho phép B từ chối nhận di sản thừa kế.

Theo khoản 2 và khoản 3 điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Đồng thời, theo điều 59 Luật Công chứng năm 2014, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM