• T5. Th7 29th, 2021

Ngoại hình hồi 18 tuổi của Tạ Đình Phong