• Wed. Mar 29th, 2023

Quyết tâm chống dịch Covid

ByTin Việt Nam

Sep 30, 2021

Công an bộ đội một lòng

Ngành y tế đã vào trong Sài Gòn

Nhiệm vụ cương quyết làm tròn

Quên mình vì nước đang còn cứu dân

Hy sinh quyền lợi bản thân

Ngày đêm chống dịch tinh thần nêu cao

Hỗ trợ cứu chữa đồng bào

Nghĩa cử cao đẹp tự hào Việt Nam.

Nguyễn Văn Tráng

Nguyễn Văn Tráng, TP HCM