Xây dựng đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến quý III/2021 trình Quốc hội, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết.

Là người trực tiếp xây dựng đề án, ông Vũ Hải Nam, Phó vụ trưởng Tổ chức – Biên chế, cho biết Bộ Nội vụ với chức năng giúp Chính phủ về công tác bộ máy sẽ tổng kết cơ cấu Chính phủ khóa XIV, trên cơ sở đó nghiên cứu bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc để xây dựng phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV.

Việc xây dựng đề án bám sát theo Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, những quan điểm lớn liên quan đến sắp xếp bộ máy. Quá trình xây dựng, Bộ tổ chức hội thảo, gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Chính phủ.

“Đến nay, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có văn bản báo cáo Bộ Chính trị. Tới đây, nội dung này sẽ được trình tại Hội nghị trung ương 3”, ông Nam nói và cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ hội nghị, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện đề án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Cho biết nội dung đề án là tài liệu tối mật, nên Phó vụ trưởng Tổ chức – Biên chế chỉ tiết lộ đề án đánh giá đầy đủ phương diện, từ mô hình tổ chức của bộ, ngành, lĩnh vực; đến phân công quản lý Nhà nước giữa các bộ; làm rõ những vấn đề giao thoa; đánh giá cả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước bên trong.

Từ đó, Bộ Nội vụ tìm ra những tồn tại, kết hợp với những hạn chế được nêu ra trong các nghị quyết của Trung ương, mới đây nhất là kết luận số 74 của Bộ Chính trị để tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng, kiện toàn cơ cấu Chính phủ khóa mới được thực hiện trong bối cảnh “hết sức khó khăn”, khi đất nước phải vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững quốc phòng an ninh, chăm lo giải quyết an sinh xã hội, ổn định đời sống và an toàn cho người dân. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, nên thời gian tới Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt việc này.

“Quan điểm của chúng tôi khi xây dựng đề án là bám sát chủ trương của Đảng, từ cải cách hành chính đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị; tính đến việc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, hội nhập”, ông Nam nhấn mạnh.

Hoàng Thùy